Ako na transliteráciu v PostgreSQL

Na jednom z menších (ale o to zaujímavejších) projektov sme riešili zaujímavú požiadavku. Zákazníkom bola firma z Ruska a požiadavkou bolo vyhľadávať v číselníku obcí tak, aby vyhľadávanie vrátilo správne výsledky pri zadaní názvu obce v cyrilike aj v latinke. Ak by sme teda hľadali medzi obcami napr. ‘Mосква’ musíme dostať rovnaké výsledky, ako keď hľadáme ‘Moskva’. Inými slovami, musíme vyhľadávať aj v názve v cyrilike aj v názve, ktorý získame transliteráciou z cyriliky.

Najjednoduchším riešením by skutočne bolo pridať ku každému názvu obce ešte jeho názov v latinke a pri vyhľadávaní spraviť dopyt tak, aby sa vyhľadávalo v oboch databázových stĺpcoch. Optimálnejším riešením by ale bolo vyhľadávať iba v názve v latinke s tým, že dopyt od klienta najskôr programaticky transliterujeme do latinky a následne vyhľadávame už len v jednom stĺpci. Ako však na samotnú transliteráciu? PostgreSQL natívne transliteráciu neobsahuje, ale nič nám nebráni funkciu na transliteráciu z cyriliky do latinky napísať. Pravidlá transliterácie sú jednoduché. Ide v princípe len o nahradenie znakov na iné (n-tice 1-3) znaky. Samotná funkcia na transliteráciu je naozaj jednoduchá:

CREATE OR REPLACE FUNCTION cyrillic_transliterate(p_string text)
RETURNS character varying AS $BODY$
SELECT replace( replace( replace( replace(
replace( replace( replace( replace( translate(lower($1),
'абвгдеёзийклмнопрстуфхцэы', 'abvgdeezijklmnoprstufхcey'), 'ж', 'zh'),
'ч', 'ch'), 'ш', 'sh'), 'щ', 'shh'), 'ъ', ''), 'ю', 'yu'), 'я', 'ya'), 'ь', '');
$BODY$
LANGUAGE SQL IMMUTABLE COST 100;
ALTER FUNCTION cyrillic_transliterate(p_string text) OWNER TO blog;

Použitie funkcie je potom jednoduché. V našom prípade (keďže ide o statický číselník) sme si vytvorili nasledovný materialized view:

CREATE MATERIALIZED VIEW MV_CITYREGION AS
 SELECT
  city.id                 AS cityId,
  city.name                AS cityName,
  city.population             AS population,
  region.id                AS regionId,
  region.name               AS regionName,
  lower(cyrillic_transliterate(city.name)) AS cityTransliterated,
  city.name || ' (' || region.name || ')' AS cityRegion
 FROM city
  INNER JOIN region ON city.regionid = region.id
 ORDER BY city.name, region.name, city.id;

V ktorom potom vyhľadávame nasledovne:

select
 cr.cityName,
 cr.cityTransliterated,
 cr.cityregion
from MV_CITYREGION cr 
where
 cityTransliterated = 'moskva'
order by
 cr.population desc,
 cr.cityname asc;
 cityname | citytransliterated |     cityregion     
----------+--------------------+----------------------------
 Москва  | moskva       | Москва (Москва)
 Москва  | moskva       | Москва (Кировская область)
 Москва  | moskva       | Москва (Псковская область)
 Москва  | moskva       | Москва (Тверская область)
(4 rows)

Ďalšou možnosťou je napr. vytvorenie expression index-u s použitím našej funkcie transliterácie z cyriliky.